Kto dokończy budowę basenu w Lubaczowie? Urząd Miejski ponownie ogłosił zwycięzcę przetargu


Dzisiaj Urząd Miejski w Lubaczowie opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "budowę krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II". Miejscy urzędnicy powtórzyli tą czynność, bowiem za pierwszym razem jedna z firm, która składała ofertę zgłosiła, że  wybór został dokonany niezgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Przypomnijmy, że Urząd Miejski 14 lipca ogłosił przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Budowa krytej pływalni przy ul. Ofiar Katynia w Lubaczowie - etap II”. Oferty złożyły dwie firmy: STE capital Sp. z o.o. z Olsztyna, która za realizację I części zamówienia zaproponowała 7 989 000,00 zł oraz TEXOM Sp. z o.o. z Krakowa z propozycją wykonania I części za 7 192 060,92 zł oraz drugiej części 5 029 920,18 zł. Oficjalne otwarcie ofert odbyło się 14 sierpnia.

26 sierpnia Urząd Miejski poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wtedy ogłoszono, że przetarg (dwie części) wygrała firma z Krakowa.  Jednak 31 sierpnia jeden z wykonawców poinformował Urząd Miejski w Lubaczowie, iż wybór oferty złożonej przez wykonawcę: TEXOM Sp. z o.o., Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków dla części I przedmiotu zamówienia, został  dokonany niezgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jednocześnie zostało wniesione odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Władze miasta po analizach postanowiły w tej części unieważnić swoją decyzję i powtórnie przystąpić do oceny obu ofert. Informację o unieważnieniu I części przetargu opublikowano 3 września. Ponowne sprawdzanie złożonych ofert trwało w sumie 21 dni. 24 września miejscy urzędnicy ponownie zawiadomili o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z którym przetarg podobnie jak poprzednio wygrała firma TEXOM z Krakowa.

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ i nie podlega odrzuceniu. – uzasadnia podjętą decyzję burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt

Urząd Miejski w Lubaczowie może teraz podpisać umowę z krakowską firmą. Następnie w ciągu 7 dni nastąpi przekazanie terenu budowy i od tego momentu na zrealizowanie inwestycji Wykonawca będzie miał 12 miesięcy.

Otwarcie basenu planowane jest na 2021 rok.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: